Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

PLAN LEKCJI 2015/2016

Plan Lekcji na nowy rok szkolny 2015/2016 został opublikowany w IGLO.
Plan obejmuje:

Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się, sprawdzenie, "rozczytanie" swoich danych (nie zawsze będzie to łatwe ale... jest legenda!).

Proszę także serdecznie o dostosowanie swoich zajęć, planów i obowiązków pozaszkolnych do przedstawionego Planu Lekcji.

Ze względu na złożoną, wielopiętrową stukturę Planu (więcej na ten temat w "Komentarzu"), zmiany Planu będą ograniczone do poprawy ewentualnych błędów, przeoczeń itp.

WOLNE MIEJSCA do LO nr III (po II naborze)

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2015 (godz. 12.00) Komisja Rekrutacyjna zakończyła II nabór do Szkoły. Wolę przyjęcia w II naborze potwierdziło 2 kandydatów.

W wyniku rekrutacji, ogółem po I i II naborze, do Szkoły zostało przyjętych:

  • do klasy MATEMATYCZNEJ I A - 28 kandydatów - 2 wolne miejsca
  • do klasy ARCHITEKTONICZNEJ I B - 30 kandydatów - brak miejsc
  • do  klasy INFORMATYCZNEJ I C - 24 kandydatów - 6 wolnych miejsc
  • do klasy MAT- FIZ I D1 - 15 kandydatów - 3 wolne  miejsca
  • do klasy MAT - FIZ I E - 28 kandydatów - 2 wolne miejsca
  • do klasy BIOL - CHEM I F - 27 kandydatów - 3 wolne miejsca

Zapraszamy do składania podań w ostatniej (sierpniowej) fazie rekrutacji uzupełniającej,  tj. do  dnia 26 sierpnia 2015 roku (do godz. 15.00).

Na wolne miejsca przyjęci zostaną Kandydaci, którzy - zgodnie z  kryteriami rekrutacyjnymi - uzyskają najwyższy wynik punktowy.

Czekamy na Was!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do LO III 2015/2016

Zapraszamy gimnazjalistów do składania podań na wolne miejsca w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016.
Liczba wolnych miejsc po I naborze zostanie ogłoszona, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, w dniu 7 lipca w holu naszej Szkoły i na stronie www.edu.wroclaw.pl.

Informacje ważne dla Kandydatów nieprzyjętych w I - szym naborze:

1. Dlasza rekrutacja (tzw. II nabór) odbywa się już bez narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów identycznych jak w I naborze, tj. na podstawie Regulaminu Rekrutacji do LO nr III (dostępnego na naszej stronie w zakł. KANDYDACI).
2.  Podanie i kopie dokumentów Kandydaci składają do dnia 9 lipca 2015 r, najpóźniej do godziny 14.00.
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w  II naborze nastąpi w dniu 9 lipca 2015 r  o godzinie 16.00 w siedzibie Liceum.
4. Kandydaci zakwalifikowani w II naborze są obowiązani do złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w Szkole najpóźniej do 10 lipca 2015 r. do godz. 12.00.
5. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych w II naborze nastąpi w dniu 10 lipca 2015 r  o godzinie 15.00 w siedzibie Liceum.

Uwaga. W razie zaistnienia wolnych miejsc po II naborze, podania o przyjęcie do szkoły  będziemy przyjmować do dnia 26 sierpnia 2015 roku, do godziny 15.00.
Wyniki naboru (zakwalifikowani na podstawie Regulaminu Rekrutacji do LO nr III) ogłosimy w dniu 27 sierpnia ok. godzinie 14.00.
Złożenie oryginałów dokumentów  - najpóźniej do dnia 28 sierpnia do godziny 12.00.
Po tej chwili, niezapełnione miejsca  będziemy proponować Kandydatom zajmującym kolejne miejsca na liście.

Uwaga Kandydaci do LO nr III

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego Nr III szkoły informuje, że sekretariat Szkoły będzie czynny w najbliższą SOBOTĘ 27 czerwca 2015, w godzinach 9.00-15.00.
W tym dniu Kandydaci (spoza Wrocławia oraz z Wrocławia) mogą składać wnioski o przyjęcie do Szkoły.
Serdecznie zapraszamy, czekamy.

Uwaga kandydaci, zmiana w Regulaminie Rekrutacji

Dyrektor LO nr III informuje, że Regulamin Rekrutacji do Liceum w r. szk. 2015/2016 uległ zmianie w punkcie dotyczącym języka nowożytnego, który będzie brany pod uwagę przy obliczaniu punktów rekrutacyjnych do wszystkich klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016.
Językiem branym pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Może nim być jeden z języków: język angielski, język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański lub język rosyjski.
W przypadku większej liczby ocen na świadectwie z ww. języków, pod uwagę będzie brana najlepsza z ocen.

[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2015”.