Dostępność cyfrowa

Raport dostępności (pdf, 66kb)

Deklaracja dostępności serwisu Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące Nr III częściowo zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo3.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.10.2018 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
3. z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej częściowo można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Cygal, adres poczty elektronicznej sekretariat@lo3.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 32 lub za pośrednictwem fax 71 798 42 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Składowej oznaczone symbolem W-1. Alternatywnym wejściem jest wejście od strony boisk szkolnych oznaczone symbolem W-3. Do wejścia W-1 prowadzą schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych z poziomu boiska wejściem W-3. Dla gości przeznaczone jest wejście W-1.

Nad wejściami W-1 i W-3 brak głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu do szkoły po lewej stronie wywieszona jest plansza informująca o dostępnych pomieszczeniach w budynku (numer sali, przeznaczenie, piętro).

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia W-1. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami przeciwpożarowymi, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W przypadku potrzeby dostania się na piętro przez osobę niepełnosprawną przydzielany jest asystent na wniosek zainteresowanego.

W budynku głównym znajdują się 2 klatki schodowe – od poziomu wysokiego parteru do 2 piętra. Główna klatka schodowa ma szerokość 1,30 m po obu stronach schodów znajdują się poręcze. Boczna klatka chodowa ma szerokość 1,10 m po obu stronach znajdują się poręcze. W przybudówce koło bloku sportowego znajduje się jedna klatka schodowa szerokości 1,15 m poręcz po prawej stronie dla wchodzących, po lewej dla osób zachodzących. Klatka prowadzi na jedyne piętro przybudówki.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szkołą pracuje nad poprawianiem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wdrożone są procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników. W budynku jest oznakowanie ewakuacyjne oraz powiadomienie o ewakuacji za pośrednictwem sygnalizacji dźwiękowej oraz radiowęzła.

W szkole brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content Click to listen highlighted text!