OGŁOSZENIE o II NABORZE do LO nr III

Drodzy Kandydaci do LO nr III

Imienne listy kandydatów PRZYJĘTYCH w I – szym naborze do poszczególnych klas ogłoszone zostaną 19 sierpnia 2020 r w godzinach przedpołudniowych.

Ogłaszam już teraz, że nasze Liceum przystępuje z dniem dzisiejszym do  REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na wolne miejsca. Są to miejsca, które nie zostały potwierdzone przez kandydatów zakwalifikowanych w I terminie. Oferujemy obecnie 28 wolnych miejsc, o które będzie można starać się w rekrutacji uzupełniającej (tzw. II nabór):

Są to następujące wolne miejsca:

 • klasa A matematyczna uniwersytecka – 7 wolnych miejsc. Przy ubieganiu się o miejsce w tej klasie nie jest wymagany test uzdolnień kierunkowych
 • klasa B architektoniczna – 4 wolnych miejsc. Do tej klasy obowiązuje test uzdolnień kierunkowych
 • klasa C matematyczno informatyczna – 10 wolnych miejsc
 • klasa D matematyczno fizyczna  – 7 wolnych miejsc
 • klasa E biologiczno chemiczna – brak wolnych miejsc (wszyscy kandydaci potwierdzili wolę).

Przypominam, że wniosek o przyjęcie w II naborze należy złożyć na specjalnym, uproszczonym formularzu, który jest udostępniony na naszej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW. Harmonogram II naboru jest następujący:

 • 19 sierpnia 2020 – jak była mowa wyżej, ogłosimy imienną listę kandydatów PRZYJĘTYCH w I naborze
 • 19-21 sierpnia 2020 do godziny 14.00 – następuje składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (kopie)
 • 25 sierpnia 2020 godzina 10.00 – ogłosimy listy zakwalifikowanych w II naborze
 • 26-27 sierpnia 2020 do godziny 14.00 – kandydaci potwierdzają wolę nauki w LO nr III  przez dostarczenie do Liceum oryginałów dokumentów
 • 28 sierpnia 2020 ok. godziny 10.00 – nastąpi ogłoszenie listy przyjętych w II naborze.

Uwaga:

W II naborze posługujemy się wyłącznie KOPIAMI (potwierdzonymi) dokumentów.

W II naborze mogą brać udział kandydaci przyjęci do innych szkół lub niezakwalifikowani do żadnej szkoły. Na tym etapie kwalifikowania nie ma potrzeby wycofywania dokumentów z innych szkół. 

W II naborze nie uczestniczą kandydaci przyjęci do LO nr III  w I naborze (znajdujący się na listach PRZYJĘTYCH w I naborze). W przypadku zakwalifikowania w II naborze  do naszego Liceum  kandydat powinien  wycofać dokumenty z innej szkoły i dostarczyć do LO nr III celem potwierdzenia woli. W przypadku niezakwalifikowania  w II naborze do LO nr III kandydat zachowuje swoje wszystkie prawa wynikające z faktu bycia przyjętym do innego liceum w I naborze.

Czekamy na Wasze wnioski. Próbujcie. Nabór do wszystkich klas LO nr III (z wyjątkiem klasy biologiczno-chemicznej) jest w toku.

Powodzenia!

Michał Głowacki

Listy kandydatów zakwalifikowanych do LO nr III

Drodzy Kandydaci.

Poniżej znajdziecie listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas w naszym Liceum.

Gratuluję serdecznie.

Pamiętajcie o  niezwłocznym POTWIERDZENIU woli przyjęcia. Proszę także o pobranie z zakładki  DLA KANDYDATÓW  wymaganych formularzy i zgód oraz dostarczenie ich do LO nr III wraz z oryginałami Waszych świadectw.

Szczegóły procedury znajdziecie w moim poście z dnia przedwczorajszego.

Michał Głowacki

(Wasz dyrektor)

KLASA 1A

KLASA 1B

KLASA 1C

KLASA 1D

KLASA 1E

Drodzy Kandydaci do Trójki wymienieni poniżej.

Nie traćcie ducha. Pamiętajcie o II naborze. Co roku pojawiają się wolne miejsca. Zasługujecie na nie. Bardzo chciałbym Was także przyjąć – nie rezygnujcie i próbujcie. Co należy robić napisałem w moim poście z dnia przedwczorajszego. Czytajcie i rozważajcie swoje decyzje.

Michał Głowacki

NIEZAKWALIFIKOWANI

REKRUTACJA do LO III w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy Kandydaci.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych (i niezakwalifikowanych nigdzie)  nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 r w godzinach przedpołudniowych. Informacja pojawi się:

 • we wrocławskim systemie rekrutacyjnym (po zalogowaniu na konto ucznia)
 • na stronie LO nr III (tutaj, gdzie jesteście w tej chwili).

Rodzice (opiekunowie prawni) kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia w Liceum oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie. Dostarczenie w/w dokumentów powinno nastąpić w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (dokumenty przyjmujemy od chwili ogłoszenia listy zakwalifikowanych, tj. od dnia 12 sierpnia 2020).

Ponadto, rodzice kandydatów zakwalifikowanych składają w sekretariacie Liceum wypełnioną i podpisaną  „Kartę informacyjna ucznia przyjętego do LO nr III” oraz – wymagane prawem europejskim – oświadczenia (zgody) RODO dostępne na tej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW. 

19 sierpnia 2020 r.  ogłoszona zostanie lista kandydatów PRZYJĘTYCH do poszczególnych klas. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc (może się zdarzyć, że któryś z kandydatów zakwalifikowanych nie potwierdzi woli przyjęcia) ogłoszony zostanie II nabór do LO nr III. 

Wniosek o przyjęcie w II naborze należy złożyć na specjalnym, uproszczonym formularzu, który jest udostępniony na naszej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW.   

Harmonogram II naboru jest następujący:

 • 19 sierpnia 2020 – jak była mowa wyżej, ogłosimy listę wolnych miejsc 
 • 19-21 sierpnia 2020 do godziny 14.00    – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
 • 25 sierpnia 2020 godzina 10.00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych
 • 26-27 sierpnia 2020 do godziny 14.00  –   potwierdzenie woli nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów
 • 28 sierpnia 2020 godzina 10.00 – ogłoszenie listy przyjętych w II naborze.


Uwaga:

W II naborze posługujemy się wyłącznie KOPIAMI (potwierdzonymi) dokumentów.

W II naborze mogą brać udział kandydaci przyjęci do innych szkół – na etapie kwalifikowania nie ma potrzeby wycofywania dokumentów z tych szkół.  W II naborze nie uczestniczą kandydaci przyjęci do LO nr III  w I naborze. 

W przypadku przyjęcia w II naborze do LO nr III należy  wycofać dokumenty z innej szkoły i dostarczyć do LO nr III celem potwierdzenia woli.

W przypadku nieprzyjęcia kandydat zachowuje swoje prawa w innym liceum, do którego został przyjęty w I naborze.

Powodzenia!

Michał Głowacki

WYNIKI TESTU do KLASY ARCHITEKTONICZNEJ

Uwaga kandydaci do klasy architektonicznej „autorskiej”.

Wyniki testu kwalifikacyjnego z rysunku, który odbył się w dniu 2 lipca 2020 są dostępne pod tymi łączami:

tabela wyników

wykres rozkładu punktów

Zaliczenie testu otwiera drogę do ubiegania się o miejsce w klasie architektonicznej w LO nr III.

Dla zainteresowanych osób wgląd do prac, w obecności członka Komisji Egzaminacyjnej,  będzie możliwy w dniu 4 lipca (sobota) w  godz.  9.00 – 10.00.
Michał  Głowacki

Test do klasy architektonicznej

UWAGA KANDYDACI do klasy ARCHITEKTONICZNEJ

Test uzdolnień plastycznych  dla kandydatów do klasy architektonicznej odbędzie się w najbliższy czwartek 2 lipca o godzinie 9.00 w budynku Liceum przy ulicy Składowej 5.

Kandydaci zgłaszają się najpóźniej o godzinie 8.30.  Do szkoły wchodzą oddzielnymi wejściami:

– osoby o nazwiskach zaczynających się nazwiskach zaczynających się od  litery A do M wchodzą do szkoły wejściem  oznaczonym W- 3 przez boisko szkolne (od tyłu szkoły),

– osoby o nazwiskach zaczynających się od litery  N do Z wchodzą do szkoły wejściem główny, po frontowych schodkach, oznaczonym  W-1.

Wchodzimy POJEDYNCZO, zachowując odstęp od siebie i bezwzględnie przestrzegając rygorów sanitarnych opisanych w niniejszych WYTYCZNYCH.  Proszę o zaopatrzenie się we wszystkie wymienione w WYTYCZNYCH środki ochrony osobistej.  Kandydaci niestosujący się do WYTYCZNYCH nie będą wpuszczeni na test.

Rodzice i osoby towarzyszące nie mogą wchodzić do szkoły.

Michał Głowacki
dyrektor

REKRUTACJA do LO nr III – START

Uwaga kandydaci  do LO nr III – wszyscy!

Uwaga kandydaci do klasy architektonicznej!

Od poniedziałku 15 czerwca można składać wnioski o przyjęcie do naszego liceum. 

Aby złożyć wniosek należy zalogować się na stronie  rekrutacje.edu.wroclaw.pl   za pomocą otrzymanego w szkole podstawowej loginu i hasła. Wniosek należy zatwierdzić, wydrukować, podpisać i złożyć w liceum PIERWSZEGO wyboru (kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych SZEŚCIU szkołach ponadpodstawowych tworząc własną listę preferencji).

Kandydaci  do klasy ARCHITEKTONICZNEJ  I B  w naszym Liceum muszą złożyć wniosek w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Po tym terminie administrator systemu elektronicznego (na poziomie gminy Wrocław) zablokuje możliwość złożenia wniosku do tej klasy (termin obowiązuje w całej Polsce dla wszystkich oddziałów objętych sprawdzianem szczególnych uzdolnień).  Złożenie wniosku w wymaganym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na test predyspozycji kierunkowych do klasy architektonicznej . Test odbędzie się  2 lipca 2020 godz. 9.00 i jest to JEDYNY termin. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy I B znajduje się w zakładce „Dla kandydatów” na tej stronie. 

Michał Głowacki

REKRUTACJA do LO nr III – nowe terminy i zmienione procedury

Drodzy Kandydaci.

W zakładce „Dla kandydatów” na tej stronie stronie znajdziecie  zaktualizowany kalendarz wszystkich  czynności rekrutacyjnych (aktualizacja na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020)
Rekrutacja zaczyna się już 15 czerwca 2020 roku.
Kandydaci do klasy architektonicznej składają wniosek NAJPÓŹNIEJ  do dnia 22 czerwca do godziny 15.00. Składanie wniosków przez  kandydatów do wszystkich pozostałych kończy się 10 lipca.
Nie obowiązuje w tym roku odrębny druk „zgłoszenia” na test predyspozycji do klasy architektonicznej. Zgłoszeniem na test jest wniosek o przyjęcie z zaznaczonym wyborem klasy architektonicznej (obojętnie na którym poziomie preferencji szkoły lub klasy).
Zwracam uwagę Kandydatów i ich Rodziców na istotną zmianę reguł i procedur.  Obywa się tylko jedna rekrutacja, tzw. rekrutacja zasadnicza.  Nie ma rekrutacji uzupełniającej. Kalendarz rekrutacyjny do klasy architektonicznej biegnie swoim własnym, wcześniejszym trybem. Jest tylko jeden termin testu predyspozycji. Obowiązują zmienione, krótsze terminy procedury odwoławczej. Wyniki rekrutacji mogą być w tym roku publikowane na stronach internetowych szkoły.
Pełny, zaktualizowany harmonogram rekrutacji oraz wszystkie przepisy szczególne, wynikające ze stanu epidemii znajdziecie w zakładce „Dla kandydatów” w dokumencie o nazwie  „Kalendarium postępowania rekrutacyjnego”.    

Michał Głowacki

List Kuratora Oświaty do maturzystów

Informujemy, że na stronie Kuratorium zamieszczony został  list  Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty do tegorocznych maturzystów.

ZMIANA GODZIN DYŻURÓW SEKRETARIATU w LO nr III

Z powodu wprowadzenia przez Rząd RP w dniu 20 marca 2020 roku  stanu epidemii na terenie całego kraju zmienione zostały godziny pracy sekretariatu naszego Liceum.

Sekretariat jest czynny (do odwołania) codziennie od godziny 10.00 do godziny 13.00.

Teren szkoły (boiska, teren zielony, ulica) jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Obowiązuje zakaz wstępu

Pozostałe zasady kontaktu ze szkołą nie ulegają zmianie.

Michał Głowacki

dyrektor

REKRUTACJA do LO nr III r. szk. 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju odwołane zostają „Otwarte drzwi” do LO nr III . Spotkania z kandydatami do naszego Liceum zaplanowane na dzień 4-kwi-2020 odbędą się, mamy nadzieję, w innym terminie .
Regulamin Rekrutacji do LO nr III, opis klas, charakterystyka systemu kształcenia  i  pełna oferta edukacyjna na nowy rok szkolny znajduje się na tej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW.
Czytajcie, dzwońcie, pytajcie…
Czekamy na Was.

Michał Głowacki
dyrektor

Skip to content Click to listen highlighted text!